Vends SportsfiskerForening - VSF

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Email Udskriv
Vedtægter for
Vends SportsfiskerForening


§1

Foreningens navn er Vends SportsfiskerForening, den har hjemsted i Nr Åby. Foreningen er stiftet den 13. marts 1995.

§2

Det er foreningens formål bl.a. gennem leje af fiskevand, at udøve sportsfiskeri, og at ophjælpe og pleje fiskebestandene i foreningens vande. Det er også foreningens formål at stå for lystfiskerrelateret, socialt samvær.

§3

Foreningen er medlem af Danmarks SportsfiskerForbund, DSF.

§4

Anmodning om optagelse i foreningen rettes til bestyrelsen.

§5

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af februar.
Generalforsamlingen indvarsles skrifteligt til alle medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af dagsordenen.
3) Bestyrelsens beretning v/ formanden.
4) Regnskab v/ kasseren.
5) Vanplejeudvalgets beretning v/ vandplejeformanden.
6) Juniorafdelingens beretning v/ juniorformanden.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Valg af bestyrelse:

Valg af formand
Valg af næstformand
Valg af kasserer
Valg af sekretær
Valg af vandplejeformand
Valg af juniorformand
Valg af menige bestyrelsesmedlemmer
Valg af aktivitetsmedlem
Valg af bestyrelsessuppleant(er)
Valg af 2 to revisorer
Valg af revisorsuppleant(er)

9) Eventuelt

§6

Alle valg er to-årige, formanden er på valg i lige år, kasseren og næstformand i ulige år. Revisorerne kan ikke være på valg samme år. Bestyrelsesmøde afholdes 1. tirsdag i måneden eller efter behov.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis fire medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er det formandens stemme der er udslagsgivende.
Sekretæren tager referat af bestyrelsesmøderne. Referater arkiveres i protokollen, som opbevares i klublokalerne.
Bestyrelsen kan nægte at optage et medlem, ligesom bestyrelsen - når den finder det påkrævet - kan ekskludere et medlem. En eksklusion kan indankes for en ekstraordinær generalforsamling, ved skriftelig anmodning herom til formanden, fra mindst 1/5 af foreningens medlemmer.

§7

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Beslutning om vedtægtsændringer eller om foreningens opløsning kræver dog, at 2/3 af de fremmødte stemmer for.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest en uge før generalforsamlingen.

§8

Vandplejeformanden konstituerer sit udvalg.

§9

Juniorlederen konstituerer sit udvalg.

§10

Kontingent og evt. indskud fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Familiemedlemmer har en stemme på generalforsamlingen. Regnskabsåret er kalenderåret. For at have stemmeret på generalforsamlingen, skal kvittering for betalt kontingent kunne fremvises.


§11

Udmeldelse skal ske skrifteligt til formanden med en måneds varsel til 1. december. Tilbagebetaling af kontingent kan ikke finde sted.

§12

Medlemmer må ikke leje fiskevand i foreningens interesseområder uden bestyrelsens accept.

§13

Bestyrelsen fastsætter regler for fiskeri i foreningens vande.


§14

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Danmarks SportsfiskerForbund til brug for vandløbspleje i Vends Herred.Vedtægten erstatter tidligere love af 28. januar 1997.
Således vedtaget på generalforsamlingen, den 21. februar 2006.

Underskrevet af dirigent Claus Teut og formand Ole Jørgensen